Sub-categories
/
/
101年專科主題

Page:  1  2  ()
Courses 
Skin ScrapingInformation
1000921單位在職教育--臨終關懷
1001028慢性肺部阻塞患者之疾病照護
1000921單位在職教育--臨終關懷
1000628消防安全線上演練
100116呼吸脫離及評估
1000824單位在職教育--安寧相關介紹與輔助療法
1000831單位在職教育--傷口護理
1000629呼吸器通氣模式
1000318感染控制防護措施
1000325抗生素使用
1000422RCW社會福利政策
1000519中醫在重症扮演的角色
1001228單位在職教育-協助病人床上活動技巧
990120IDS系統介紹與居家個案分享Information
990226呼吸衰竭機轉與護理Information
990317與RCW病患相關社會福利政策Information
990420醫療人員之職業安全教育Information
990510PD異常處理Information
990618結核病的診治Information