PICU病房簡介

總床數:PICU:6

收治科性:兒科病人

人員編制

醫師:兒科6

護理:PICU 護理長1名、護理人員9

PICU 住院診斷排名前五名

1.Tachypnea

2.急性呼吸衰竭

3.低出生體重早產兒

4.肺炎

5.支氣管肺炎

平均佔床率PICU :18.2%

平均住院天數:PICU :8.3

平均護理時數:PICU :17.6

平均護理人員年資: PICU : 7.7

護理人員離職率:PICU :11.1%

品管指標:異常事件、管路滑脫、感染率、住院服務滿意度..

在職教育:專科性主題課程、個案報告、臨床個案指導..等課程

No courses in this category