Page:  1  2  ()
Courses 
105.01.07_人際技巧
105.01.18_溝通技巧之同理心回饋
105.01.23-24_104年CFD研習營:翻轉課程運用
105.01.29_OSCE評分原則
105.02.24_溝通技巧之壞消息告知
105.02.25_EverCam數位影音教材製作體
105.02.27-02.28_標準化病人師資培訓工作坊
105.03.10_Critical Thinking
105.03.18_EverCam數位影音教材製作體驗
105.03.21_醫學倫理
105.04.02_OSCE考官核心課程
105.04.06_跨領域團隊學習
105.04.16_跟著卡片動次動
105.04.25_領導與溝通
105.04.27_TRM第一梯工作坊
105.04.27_簡報設計心法
105.05.03_主持會議技巧
105.05.04_魅力口語表達訓練課程
105.05.05-06_OSCE教案撰寫
105.05.06_醫療簡報圖像製作