Course categories

腸胃內科 

十四天再入院討論會 
 1090527十四天
 1080410十四天
 1090115十四天
 1081225十四天
 1081030十四天
 1080904十四天
 1080724十四天
 1080828十四天
 1080605十四天
 1080522十四天
 1080313十四天
 1080227十四天
 1080123十四天
 1071212十四天
 1071114十四天
 1071024十四天
 1070905十四天
 1070829十四天
 1070725十四天
 1070613十四天
 1070530十四天
 1070411十四天
 1070328十四天
 1070221十四天
 1070131十四天
 1061220十四天
 1061129十四天
 1061025十四天
 1060927十四天
 1060816十四天
 1060728十四天
 1060628十四天
 1060524十四天
 1060419十四天
 1060322十四天
 1060215十四天
 1060125十四天

超長住院討論會 
 1090527超長
 1090422超長
 1090304超長
 1090226超長
 1090115超長
 1081225超長
 1081106超長
 1081023超長
 1080904超長
 1080710超長
 1080807超長
 1080605超長
 1080522超長
 1080410超長
 1080313超長
 1080227超長
 1080123超長
 1071212超長
 1071114超長
 1071024超長
 1070905超長
 1070829超長
 1070725超長
 1070613超長
 1070530超長
 1070411超長
 1070328超長
 1070221超長
 1070131超長
 1061220超長
 1061129超長
 1061025超長
 1060920超長
 1060802超長
 1060728超長
 1060628超長
 1060524超長
 1060419超長
 1060322超長
 1060215超長
 1060125超長

死亡及併發症討論會 
 1090527MM
 1090226MM
 1090115MM
 1081225MM
 1081009MM
 1080918MM
 1080828MM
 1080724MM
 1080710MM
 1080605MM
 1080522MM
 1080410MM
 1080313MM
 1080227MM
 1080123MM
 1071205MM
 1071114MM
 1071024MM
 1070905MM
 1070829MM
 1070704MM
 1070606MM
 1070530MM
 1070411MM
 1070328MM
 1070221MM
 1070131MM
 1061220MM
 1061129MM
 1061025MM
 1060927MM
 1060816MM
 1060728MM
 1060607MM
 1060524MM
 1060419MM
 1060329MM
 1060215MM
 1060125MM

三日內重返急診個案討論會 
 1080123三日
 1071212三日
 1071024三日
 1070725三日
 1070620三日
 1070530三日
 1070221三日
 1061220三日
 1060920三日
 1060823三日
 1060728三日
 1060607三日
 1060524三日
 1060419三日
 1060322三日
 1060215三日
 1060125三日

病例討論會 
 1090527病例
 1090112病例
 1081225病例
 1081030病例
 1081023病例
 1080918病例
 1080821病例
 1080731病例
 1080626病例
 1080522病例
 1080410病例
 1080227病例
 1080313病例
 1080102病例
 1071226病例
 1071017病例
 1070905病例
 1070829病例
 1070725病例
 1070627病例
 1070523病例
 1070411病例
 1070314病例
 1070207病例
 1070124病例
 1061220病例
 1061108病例
 1061025病例
 1060920病例
 1060823病例
 1060728病例
 1060607病例
 1060531病例
 1060405病例
 1060315病例
 1060215病例
 1060125病例

雜誌討論會 
 1090506雜誌
 1090226雜誌
 1090112雜誌
 1081211雜誌
 1081030雜誌
 1080918雜誌
 1080710雜誌
 1080828雜誌
 1080626雜誌
 1080529雜誌
 1080410雜誌
 1080313雜誌
 1080220雜誌
 1080116雜誌
 1071226雜誌
 1071121雜誌
 1071017雜誌
 1070905雜誌
 1070810雜誌
 1070704雜誌
 1070613雜誌
 1070502雜誌
 1070425雜誌
 1070328雜誌
 1070207雜誌
 1070131雜誌
 1061227雜誌
 1061108雜誌
 1061025雜誌
 1060809雜誌
 1060705雜誌
 1060628雜誌
 1060531雜誌
 1060419雜誌
 1060329雜誌
 1060222雜誌
 1060125雜誌

科務會議 
 1090221科務
 1080605科務
 1080522科務
 1080403科務
 1060920科務
 1060802科務
 1060705科務
 1060607科務
 1060510科務
 1060405科務
 1060301科務
 1060104科務

品管會議 
 1081218科品質
 1081127科品質
 1081002科品質
 1080710科品質
 1080522科品質
 1080227科品質
 1071212科品質
 1071024科品質
 1070809科品質
 1070704科品質
 1070606科品質
 1070411科品質
 1070314科品質
 1061220科品質
 1061018科品質
 1060920科品質
 1060802科品質
 1060705科品質
 1060607科品質
 1060510科品質
 1060405科品質
 1060301科品質
 1060104科品質

臨床指導課程 
 1070822藥品說明會簽

*教學病例* 
內視鏡室 
 內視鏡室消防逃生訓練
 內視鏡室證照管理
 醫療儀器教育訓練
 內視鏡室新進人員教育訓練
 在職教育訓練簽到單
 內視鏡室在職教育訓練計畫書
超音波室 

教育訓練 

108 
 1080909 KM教育訓練
其它 
 11月病例討論會This course requires an enrolment key
 test
病例討論會 
 10月病例討論會